Allmänna leveransvillkor

Nedan är de allmänna leveransvillkoren som ISG arbetar efter. Om du föredrar att ladda ner villkoren i PDF-format så hittar du en länk längst ned på sidan.

_____________

Allmänna villkor för ISG Systems AB återförsäljare

Datum: 2004-05-11
Dokumentets namn: S04D-3006
ISG Systems AB nämns nedan som Säljaren eller ISG.

Anbud

1. Säljarens anbud gäller en månad, om ej annat anges.

Handlingar

2. Ritningar och andra handlingar som ISG överlämnat förblir dennes egendom. Motparten får endast använda, reproducera eller delge tredje man sådan handling, om det fordras för det med handlingens överlämnande avsedda syftet.

Meddelanden m m

3. Meddelanden skall (t ex genom order- eller objektnummer) ange den person eller enhet hos mottagaren som denne uppgivit handlägga leveransen.

Frakt, försäkring, emballage

4. Om ej annat avtalats, sker leverans med säljarens transportorganisation fritt Höganäs, fraktkostnad tillkommer köparen. Köparen skall teckna transportförsäkring eller på motsvarande sätt svara för godset.
5. Godset skall alltid vara märkt på mellan parterna avtalat sätt.
6. Omhändertagande av emballage och förpackning sker på köparens bekostnad.
7. Köparen ansvarar för att det finns tillfartsväg från allmän väg till mottagningsplatsen och till inom arbetsplatsen anlagda byggtransportvägar samt att köparens mottagningsförhållanden medger leverans på lämpligt sätt.
8. Om särskild lyftanordning behövs vid avlastningen av godset skall denna tillhandahållas av köparen och på dennes bekostnad om inget annat avtalats.
9. Eventuell fraktkostnad skall alltid faktureras köparen och inte uttagas kontant vid leveransen.

Returer

10. Endast sådana returer, vartill säljaren varit vållande, godkännes utan extra kostnad för köparen.
Vid övriga av säljaren godkända returer krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lagervaror normalt är 20 %. Sådan vara som inte kan hänföras till lagervara, godkännes ej.
Vid returer skall köparen lämna uppgift om nummer och datum på säljarens faktura eller följesedel. Säljaren skall utställa retursedel för mottaget eller avhämtat gods.

Leveranstid

11. Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Är sådan ej avtalad i fråga om lagervaror, skall leverans ske utan dröjsmål.
12. Säljaren är fri från ersättningsskyldighet eller annat ansvar i anledning av dröjsmål med leveransen.

Mottagningskontroll

13. Följesedel skall åtfölja godset.
14. Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador och skall utföras med omsorg.
15. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset monteras skall mottagningskontroll fullföljas med efter godsets art anpassad omsorg.

Reklamation av fel eller brist

16. Synlig skada på eller minskning av godset, som kan antas ha uppkommit under transport och som upptäcks vid godsets ankomst, skall, om godset kvitteras på särskild fraktsedel eller annan frakthandling, genast anmälas till fraktföraren genom anteckning på frakthandlingen. Upptäcks skadan eller minskningen senare skall den anmälas till fraktföraren inom 7 dagar från godsets ankomst. Därjämte skall alltid säljaren underrättas.
17. Fel eller brist skall reklameras inom 10 arbetsdagar efter det att felet eller bristen upptäckts eller bort upptäckas.
18. Reklamerar ej köparen inom föreskriven frist trots att han upptäckt eller bort upptäcka fel eller brist, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund därav.
19. Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om felets art och ungefärlig omfattning respektive bristens storlek.

Säljarens ansvar för fel

20. Säljaren ansvarar för fel i godset som framträder inom ett år från godsets avlämnande.

21. Säljaren är inte ansvarig om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på bristfällig lagring, hantering eller montering av godset eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen. Säljare svarar ej för fel i godset på grund av yttre påverkan.

22. Normalt åtgärdas fel genom reparation eller utbyte av produkt efter det att produkt kommit säljaren tillhanda. Köparen bär kostnad och står risk för transport till säljaren. Säljaren bär kostnad och står risk för transport av reparerad eller utbytt produkt till köparen.

Ansvar för omhändertagen vara o dyl

23. Part ansvarar för skada, som på grund av underlåten eller bristfällig vård från hans sida uppkommer på materiel, gods eller hjälpmedel som motparten tillhandahåller honom, om han inte kan visa att skadan uppkommit utan hans vållande.

Säkerhet

24. Uppkommer skälig anledning att antaga, att köparen ej kommer att fullgöra betalningsskyldighet, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger part som krävt säkerhet skriftligen häva köpet såvitt avser ej levererat gods.

25. Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om motparten försätts i konkurs eller annars till följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

Återtaganderättsförbehåll

26. Godset förblir säljarens egendom, till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant förbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.

Pris m m

27. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt.

28. Om ej annat avtalats, gäller det pris om vilket köparen underrättats före den avtalade leveransen.

Betalning

29. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Betalar köparen inte i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen. Dröjsmålsränta utgår med 24 % från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse utgår avgift, 45 SEK.

Befrielsegrunder (Force Majeure)

30. Parternas åtaganden enligt detta avtal gäller under förutsättning att åtagandet inte förhindras eller görs oskäligt betungande på grund av omständigheter utanför partens kontroll, force majeure, som inte rimligen kunnat förutses vid avtalets tillkomst.

31. Part skall omgående skriftligen underrätta motparten om att befrielsegrund föreligger. Eljest äger han ej åberopa denna.

32. Kan avtalet ej fullgöras inom skälig tid, äger vardera parten skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande försvårats av omständighet som ovan nämnts.

Hävning

33. Säljaren kräver full kostnadstäckning för beställda, ej avhämtade varor.

Tvist

34. Tvist i anledning av detta avtal, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden, skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

» Ladda ner leveransvillkoren här