Ordlista

Ord Beskrivning
Acceptable Picture Den lågfrekventa bild som produceras av en kamera med nödvändiga kontrasten (0,35 Vpp videosignal), samtidigt som bildstörningen ligger på samma specificerade nivå på =>40dB (weighed)
Aperture Number of lense (F) Den mängden ljus som kan skickas genom linsen, uttryckt som linsens effektiva diameter i förhållande till brännvidden.
Aspect ratio Förhållandet mellan bredden och höjden på det känsliga området på bildanordningen som används för att få en kamerabild. Detta förhållande är 3:4.
Auto Pan Function En funktion som tillåter automatisk pan-funktion mellan två justerbara gränser.
Automatic Black Circuit Ett valfritt kretskort till kameran som sänker den mörkaste delen i bilden till Black Level*
Automatic Iris En mekanism som kontrollerar linsens bländare i förhållande till belysningen, är beroende av videosignalen.
Automatic Light Control Ett kretskort i kameran som automatiskt justerar kamerans känslighet till omgivningens skiftande ljusförhållande för att hålla videosignalen innanför tillåtna gränser.
Back Focus En mekanisk justering i en kamera där man flyttar bildenheten i kameran mot linsen för att kompensera för olika linsers brännvidd.
Black Level Den elektroniska signalen i en sammansatt videosignal som representerar optiskt svart 
Blanking Level Den elektroniska signalnivån i en sammansatt videosignal på fram- och baksidan av den synkroniserade videosignalen. 
Camera Housing Ett kabinetthus för att fysiskt och/eller miljömässigt skydda kameran, linsen och annan utrustning.
CCIR Comité Conultatif International des Radiocommunication. Den europeiska standarden för videosignal är 625 linjer.
CCTV Camera Enhet som innehåller en bildsensor och producerar en videosignal från en optisk bild.
CCTV Control Unit Utrustning som används för att styra och övervaka CCTV kamerans obligatoriska funktioner.
CCTV Surveillance En installation bestående av enheter som hårdvara, mjukvara, fullt installerat och klart att övervaka ett avgränsat säkerhetsområde.
CCTV Surveillance System Ett system bestående av kamera, en typ av monitor och annan övervakningsutrustning som t.ex. transmission och manöverpanel för att övervaka ett avgränsat säkerhetsområde.
Character Generator En enhet som ger alfanumeriska tecken och/eller symboler och tillför dessa till videosignalen.
Composite Colour Video Signal (CCVS) En färgkameras sammansatta videosignal som omfattas av Video Signal (CCVS), färginformation och video, blanking- och synkroniseringskomponenter.
Depth of Focus Det avstånd från en ITV kamera där bilden är skarp.
Electronic Iris En automatisk bländare som ändrar kamerans ljuskänslighet enligt rådande ljusförhållanden. Detta för att hålla videons utgångssignal inom gällande gränser.
Electronic Shutter Ett kretskort i kameran som ändrar känsligheten genom att kontrollera exponeringstiden.
Event Recording Händelsestyrd inspelning eller lagring av bild enligt förprogrammerade tider. 
External Synchronisation Ett sätt att skicka referenssignal till alla inkopplade enheter för att säkra synkroniserade videosignaler.
Filter Mount Fästpunkten för en optik, monterad på ett optiskt filter.
Fixed Focal Length Lens En optik med en fördefinierad brännvidd.
Focal Length (f) Benämns ofta som brännvidd vilket är avståndet mellan optikens fästpunkt och sensorchipet. Brännvidden på en lins bestämmer synfältet vid objektet, ju större avstånd mellan de två punkterna desto smalare synfält.
Focusing Mechanism En justering av optiken som möjliggör en korrekt fokus vid olika avstånd från kameran.
Gamma Correction En elektronisk justering som görs i kamerans kretskort för att balansera ljusnivån i kameran mot den som visas i monitorn. 
Genlock En synkronisering av kamerans horisontella och vertikala frekvenser, vilka är anpassade till en externt sammansatt signal.
Image Sensor Size Ett uttryck för storleken på bildsensorns ljuskänsliga yta. Värdet uttrycks i inches och refererar till diametern på glasrören ut ifrån vilken kameraröret konstrueras. Några exempel på storlekar:

1" för 12,8 x 9,6 mm (16 mm diagonalt)

2/3" för 8,8 x 6,6 mm (11 mm diagonalt)

1/2" för 6,4 x 4,8 mm (8 mm diagonalt)

1/3" för 4,8 x 3,6 mm (6 mm diagonalt)

Iris Bländaren är en variabel öppningsmekanism som reglerar mängden av ljus som passerar igenom optiken och vidare till kamerans bildsensor.
Lens Mount Den mekaniska gränsytan mellan lins och kameran.
Local CCTV Control Unit En kontrollenhet som styr och/eller övervakar en del av systemet.
Manual Iris Manuell bländare
Motorised Iris En motordriven bländare som styrs automatiskt via ett elektriskt kretskort eller manuellt
ND-Filter Iris En bländare som inkluderar ett neutralt täthets filter som används för att ytterligare reducera ljustransmissionen genom optiken utöver det som uppnås vid normal stängning av optiken. Detta för att simulera dåligt ljusförhållande och därigenom se till att linsen öppnar sig maximalt.
Optical Filter En enhet som modifierar specifika optiska egenskaper när ljuset passerar genom optiken.
Optical Focus Justering av optikens fokusmekanism som ger den allra skarpaste bilden för den specifika optiken.
Pan/Tilt enhet En motordriven enhet, som ger möjlighet till att få en vertikal och horisontell placering av kameraenheten.
Pan enhet En motordriven enhet som möjliggör panorering av kameraenheten.
Picture Signal Den del av den sammansatta videosignalen som innehåller bildinformationen.
Picture Storage Lagring av videosignal.
Pinhole Lens En specialoptik med en liten ingångspupill för övervakning genom en mycket liten öppning.
Pixel Ett ord för bildelement, den allra minsta delen av en bild.
Preset Function En funktion för pan/tilt enheter och/eller zoom optik, vilken möjliggör en automatisk återgång till en eller flera förprogrammerade inställningar.
Ramping En egenskap hos vissa zoom optik där den effektiva öppningen på optiken görs mindre samtidigt som brännvidden ökar.
Remote Controlled Camera Equipment Enheter som möjliggör fjärrstyrning av övervakningssystemet.
Scene Brightness Ljusmängden från ett objekt, vilket beror på belysning och reflektion.
Scene Illumination Belysningsnivå på området som övervakas.
Scene Reflectance Den mängd av belysning som reflekteras på området som övervakas. 
Slow Scan Transmission Den transmission av en serie non-real time bilder eller delar av bilder som analogt eller digitalt transfereras över begränsade bandbredds enheter.
Split Screen Unit Utrustning som vid samma tillfälle visar två olika bilder på samma skärm
Spot-Filter Lens En optik med ett inbyggt ND-filter för att ytterligare kunna reducera optikens ljuskänslighet utöver optikens egna nivå.
Synchronising Signal En signal som, när den skickas till flera kameror, får kamerorna att synkronisera bilderna de visar. Nedan följer exempel på synkroniserings metoder:

Mains lock: Synkronisering av kamerans vertikala scanningsfrekvens
V-lock: Synkronisering av kamerans vertikala scanningsfrekvens, anpassat efter en extern V-synkroniseringssignal
H-lock: Synkronisering av kamerans horisontella scanningsfrekvens, anpassat efter en externt H-synkroniserings signal. 

Time Lapse Recording Den periodiska inspelningen av videosignaler med förprogrammerade tidsintervaller.
Time Multiplexing Recording En metod att göra om flera videosignaler till en videokanal där man lägger bilderna i följd.
Time/Date Generator En enhet som genererar tid och datum och lägger in informationen i bilden.
Transmission (T) Number of the Lens Ett index över optikens samlade ljusstyrka
Variable Focal Length Lens En lins med justerbar brännvidd, där bilden inte förblir i fokus eftersom brännvidden kan förändras.
Video Amplifier En enhet som används för att  förstärka videosignalens nivå
Video Distribution Amplifier En enhet som distribuerar en videosignal till flera enheter.
Video Equalising Amplifier Utrustning som används för att justera nivå- och frekvensrelaterade avvikelser i videosignalen.
Video Matrix En enhet som används till att skifta flera videosignaler till flera utgångar.
Video Memory Utrustning för att elektroniskt kunna lagra en eller flera videobilder.
Video Monitor En enhet som används för att konvertera videosignalen så att bilder kan visas på skärm.
Video Motion Detector Utrustning som används för att  generera larm när det sker otillåtna ändringar i bilden.
Video Multiple Image Unit Utrustning som används för att kombinera och visa flera kompletta bilder samtidigt på samma monitor.
Video Switcher En enhet som används för växla antalet videosignaler till en eller flera utgångar, manuellt, automatiskt eller vid mottagning av en extern signal.
Video Printer Utrustning som används för att konvertera videosignalen till en bild på papper.
White Clipper Ett kretskort i en kamera som begränsar videosignalens maximala vitbalans-nivå till en angiven nivå. 
Zoom Lens En optik med justerbar brännvidd, i vilken bilden förblir i fokus efterhand som brännvidden ändras.